เอกสารดาวน์โหลด


คำร้องขอเปิดรายวิชา

คำร้องขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา(ใช้ในกรณีแก้ไขข้อมูล)

คำร้องขอยกเลิกรายวิชา

คำร้องบันทึกข้อความวิชาการ

บันทึกข้อความภายใน

แบบฟอร์มขอให้สำนักงานคณะออกหนังสือฝึกงานและส่งตัว(ใหม่)

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มขอคืนสภาพและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า

แบบฟอร์มขอเทียบโอนผลการเรียน (ใหม่59)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสใหม่ 56

แบบฟอร์มขอรักษาสภาพนักศึกษา

แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ

แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า (กรณีล่าช้ากว่าปฏิทินวิชาการ)

แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นนักศึกษา

แบบรับรองผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการ

แบบรับรองให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ผู้ปกครอง)

แบบส่งนักศึกษากลับจากฝึกงาน