คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
   
แขนงวิชาเคมี
   
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   
แขนงวิชาฟิสิกส์


2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ
    
แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
    
แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ


3. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
    
แขนงวิชาชีววิทยา


4. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


5. 
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์


6. 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


7. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
    
แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    
แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ


10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


11. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
    
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
    
แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์


12. อาจารย์ชาวต่างชาติ

     อาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี