ลงทะเบียนเรียนล่าช้า


QR Code สำหรับติดตามคำร้อง


ติดตามคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า (กรณีล่าช้ากว่าปฏิทินวิชาการ)

คำร้องขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา (ใช้ในกรณีแก้ไขข้อมูล)