หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 12:37:09

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”

   วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง อินไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา