หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและอาจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "2024 Advanced Institute on Environmental Exposure and Health Impacts in South-East Asia"
ผู้บริหารและอาจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในโครงการ "2024 Advanced Institute on Environmental Exposure and Health Impacts in South-East Asia"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 15:19:35

ผู้บริหารและอาจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมใน

โครงการ "2024 Advanced Institute on Environmental Exposure and Health Impacts in South-East Asia"

         ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร /อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรบในโครงการ  "2024 Advanced Institute on Environmental Exposure and Health Impacts in South-East Asia" ซึ่งจัด ณ  Thai Nguyen University ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่  25 - 29 มีนาคม 2567 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก IRD International Centre of Excellence (IRDR ICoE-Taipei) ร่วมกับ the International Science Council (ISC), Academia Sinica, National Taiwan University, National Central University, National Center for Water Resources Planning and Investigation and Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF) ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผู้เข้าร่วมระดับนานาชาติประมาณ 30 ท่านจากภูมิภาคเอเชีย ได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและวิธีการประเมินมลพิษทางอากาศและความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ นำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป