หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขนมครกโบราณ”และ "ขนมไทยทองหยอด"ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขนมครกโบราณ”และ "ขนมไทยทองหยอด"ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 16:04:58


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขนมครกโบราณ”และ "ขนมไทยทองหยอด"ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

        ในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลตรา ค้ำชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ วรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคณาจารย์สมาชิกในทีม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

         โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวนวรัตน์ ผ่องพุทธ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมการทำขนมครกโบราณ และ ขนมไทยทองหยอด เป็นอย่างดี กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2567