หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยกับชุมชน ผ่านรายการ “รู้ค่าพลังงาน” ณ "เครือข่ายรวมใจ ตามรอยพ่อ" จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวเพชรลดา เบ้ากองทองนางสาวณัฐธินี สายบัวต่อ  ...
2019-05-21 14:57:21
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  นายเกียรติคุณ ยอดปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีวววิทยาอุตส ...
2019-05-16 16:20:11
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2019-05-16 14:24:24
โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประ ...
2019-04-23 17:19:48
คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬารวม ในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30
       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-04-02 17:57:46
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารค ...
2019-03-06 10:29:15
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรม “Kinesio for Sport Performance” ให้กับนักศึกษา
     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสต ...
2019-03-05 13:08:47
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ...
2018-12-11 15:36:18
ข่าวย้อนหลัง