ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ- MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN GRADUATE SCHOOL OF NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, FACULTY OF SCIENCE OKAYAMA, UNIVERSITY AND SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND