หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)
ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-29 15:32:40


ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์)


วันที่ 20 ต.ค.2564 ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี ,อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.กิตติยา พูนศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคลากร และบรรณารักษ์ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยจากกลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom)