หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ
บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-08 16:38:24

บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ

         

เมื่ออังคารที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล ชมโฉม หัวข้อเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นผู้นำแบบมืออาชีพ และ คุณเบญจวรรณ พลชัย หัวข้อเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ  เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านทาง Facebook Live