หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (ในรูปแบบออนไลน์) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (ในรูปแบบออนไลน์) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-08 15:22:56

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (ในรูปแบบออนไลน์)


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ในรูปแบบออนไลน์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 โดยมี คุณณภาภัช ไชยทรัพยอนันต์ และ คุณวิมลรัตน์ เอมอิ่ม วิทยากรชำนาญการ จากกองสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปัญญา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ขั้นตอนการยืนจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมไปถึงการทำ workshop รวมกับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ให้มากขึ้น