หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-05 16:27:32

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี 

          เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี” เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทำงานในห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัย แก่อาจารย์ นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 170 คน ในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ Google  Meet โดยได้รับเกียรติจาก ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ จากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้