หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ พบผู้ทรงคุณวุฒิ (ออนไลน์)
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ พบผู้ทรงคุณวุฒิ (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-02 16:59:28

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ พบผู้ทรงคุณวุฒิ (ออนไลน์)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงผลิตบัณฑิตที่คุณภาพเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป (วันที่ 30 ก.ค.64)