หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-24 16:09:52


         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.อาณิ ต๊ะปินตา คณบดีฯ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ได้เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Institut Teknologi Bundung (ITB) ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมรายละเอียดทางด้านบริการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติร่วมกัน  เป็นต้น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น

        Institut Teknologi Bundung (ITB) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งมานานร่วม 100 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 และจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World Ranking ปรากฏว่า ITP อยู่ในอันดับ 331 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 65 ของเอเชีย ดังนั้นการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้น และเป็นการสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนเข้าสู่อันดับที่สูงขึ้นไป QS World University Ranking ต่อไปในอนาคต