หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการลุ่มน้ำของประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการลุ่มน้ำของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-12 16:25:50


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการลุ่มน้ำของประเทศ

    วันอังคารที่ 31 มกราคม 566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลุ่มน้ำแม่กลอง ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการลุ่มน้ำของประเทศ รูปแบบ Online ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำของประเทศ