หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 09:09:10

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ