หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รุ่นที่ 2
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 16:26:20


ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” รุ่นที่ 2

          เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ”รุ่นที่ 2 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน การอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดอบรมและบรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษน้ำ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียและเทคนิคในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์บรรยายในหัวข้อ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ บรรยายในหัวข้อ มลพิษทางน้ำ สถานการณ์มลพิษน้ำ การบริหารจัดการมลพิษน้ำ และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม