หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > การนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) SCI SSRU Mini Conference 2021
การนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) SCI SSRU Mini Conference 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-30 16:03:39


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) SCI SSRU Mini Conference 2021 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการนำเสนองานวิจัยของตนเอง ยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งส่งเสริมการทำวิจัยคู่กับอาจารย์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัย การนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจำนวนฐานข้อมูลนักวิจัย