หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่ระดับสาขาวิชา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่ระดับสาขาวิชา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 14:28:42


ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 

สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่ระดับสาขาวิชา


วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำหรับประกอบอาชีพ ลงสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพด้าน FITNESS จากเครือข่ายผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนันต์ ระฆังทอง เจ้าของกิจการ GOLDENBELL FITNESS เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา และหัวข้อเรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพทางด้านการกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง โดยมีอาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet