หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุคใหม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุคใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-10-29 16:19:43


วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 13.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุคใหม่ โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ อาจารย์ประจําหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาเป็นวิทยากรร่วมรับฟังและให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 32 คน ณ ห้อง 26503 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา