หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-10-28 17:08:48


วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล โครงการลอยกระทง“อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมการในการตัดสิน ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางนพมาศในชุดรีไซเคิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นายกัมพล ปินวรรณณา (หมายเลข 5) จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชาลินี อ้วนผุย (หมายเลข 3) จากสาขาวิชาเคมี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเอื้องฟ้า ยอดคำ (หมายเลข 4) จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายปฐมพร หงษ์โต (หมายเลข 2) จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ บุญลอด (หมายเลข 1) จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร