หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:29:05

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน

     วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet