หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 4
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-04 16:11:22


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้โครงการห้องเรียนสิ่งแวดล้อม เป็นสัปดาห์ที่ 4  เพื่ออบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายในหลักสูตร เรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน (หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)  ภาคบ่าย เป็นการบรรยายในหลักสูตร Canva for Environmental Education โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ทั้งนี้ มีนักเรียนที่สนใจและเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายโรงเรียน อาทิ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา,โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา เป็นต้น