หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (กิจกรรมครั้งที่ 1)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (กิจกรรมครั้งที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-11 14:01:42

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (กิจกรรมครั้งที่ 1)

     วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน เป็นประธานและเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์ม ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่ง แนวทางการเขียนการประเมินค่างานและการเขียนขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 ทั้งนึ้มีการกำหนดระยะเวลาของการจัดส่งเอกสาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะมีความก้าวหน้าทางสายงานต่อไป ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา