หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงไทย (ECAT)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงไทย (ECAT)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-15 14:08:00

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงไทย (ECAT)  จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ : ไทย - จีน”


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงไทย (ECAT) เป็นต้น จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ : ไทย - จีน” เพื่อศึกษาดูงานแสดงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 16th Shenzhen International Battery Industry Exhibition (CNIBF) จัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่รูปแบบเซลล์/แพ็ค ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2567 ณ เมือง Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และห่วงโซ่มูลค่าให้เติบโตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต