หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 15:32:18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2565  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาชีวเคมี