หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-26 15:10:46


คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน Google meet ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล (กรรมการ) อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ (กรรมการ) และนางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ (เลขานุการ) ทั้งนี้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก