หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-26 16:28:03


สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม ปานตา (กรรมการ) และ อาจารย์เมลานี อุระสนิท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2563 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป