หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-26 15:29:32


สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ (ประธาน) อาจารย์ ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ (กรรมการ) และ นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด (เลขานุการ)  ทั้งนี้ จากการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับ “คุณภาพดี” (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)