หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดการประชุมหารือแบบกลุ่ม เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ร่วมกับหน่วยงานกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดการประชุมหารือแบบกลุ่ม เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ร่วมกับหน่วยงานกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:16:41

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ จัดการประชุมหารือแบบกลุ่ม เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร  

ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 ร่วมกับหน่วยงานกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

     วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นำโดย อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เป็นประธานการประชุมหารือแบบกลุ่ม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตร และแนะนำหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตที่นำมาสู่การดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้าร่วมการประชุมหารือแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569  ทั้งนี้ สาขาวิชาได้รับเกียรติจากหน่วยงานกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต (บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด, บริษัท เจโย พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด และ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด) เข้าร่วมการประชุมหารือในประเด็น "คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์" เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนองนโยบายระดับชาติในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา