หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > "วิทยาศาสตร์สวนสุนันทาเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่สำหรับ HyFle"
"วิทยาศาสตร์สวนสุนันทาเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่สำหรับ HyFle"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:16:43


"วิทยาศาสตร์สวนสุนันทาเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่สำหรับ HyFle"

    วันที่ 26 เมษายน 2566 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลสำหรับอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ผศ. ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พร้อมกับการเข้าสู่สังคมวิถีถัดไป (Next Normal) ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Learning ทั้งนี้  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 26105 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี