หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-26 15:21:58


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารคณะได้จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้เพื่อมอบหมายภาระงาน แนวทางในการปฏิบัติงานใเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯ อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย