หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-25 22:44:18


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ดังนี้


 

  • 1. อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
  •  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  • 2. อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
  •  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์