หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัย เขียนอย่างไรให้ได้ทุน ?
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัย เขียนอย่างไรให้ได้ทุน ?

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-25 17:32:54


ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของหลักการเขียนและเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในโครงการวิจัยของคณาจารย์

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิจัย เพิ่มโอกาสของนักวิจัยรุ่นใหม่ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ ซึ่งส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS ranking และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

www.sci.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#Science#SSRU#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา