หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-25 15:55:27


อาจารย์ ดร. คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จากทุกสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกียรติศักดิ์ เพ็ญพาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และแนวคิดในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมเทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีโอในการนำเสนอที่ทันสมัยบนสื่อออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพบนโลกออนไลน์ได้ในปัจจุบัน (วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

www.sci.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#Science#SSRU#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา