หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-11-24 11:57:16


วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (กรรมการ) ดร.อนุพันธ์ อิฐรัตน์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ) และ นางสาวปาณิสรา นิตุธร (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การโอนเงินบริการวิชาการเพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ การจัดทำห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องสำหรับจัดการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์) และ การทบทวนโครงการจัดทำห้องออกกำลังกาย (Fitness Center) บริเวณอาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี