หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-25 09:49:19


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การบริหารคณะตามยุทธศาสตร์ใหม่ รายงานตัวเข้าศึกษา รอบ Portfolio รายงานจำนวนผู้สมัคร รอบ Admission 1 และ 2  การตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564  การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันจันทร์ที่  24  พฤษภาคม  2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.) ประชุมออนไลน์ (Google Meet)