หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-24 16:08:23


วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ และ คุณสุนันต์ ระฆังทอง มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อหารือในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมและครอบคลุมอีกทั้งสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน