หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-24 10:43:37

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

6. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ

7. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา)

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี)

9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ)

10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

11. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล / การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์)

ประกาศผลการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ที่เว็บไซต์ admission.ssru.ac.th