หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-12 10:21:13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าอวยพรศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

แด่ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี

     วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ และ นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 แด่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา