หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิชาเคมีจัดโครงการอบรมทักษะทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับนักเคมี
แขนงวิชาเคมีจัดโครงการอบรมทักษะทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับนักเคมี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-23 16:28:37


แขนงวิชาเคมีจัดโครงการอบรมทักษะทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับนักเคมี 

เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมทักษะทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับนักเคมี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนขวัญ บุษบัน และ อาจารย์กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร อาจารย์ประจำแขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาเคมี เพื่อส่งเสริมความมีอัตลักษณ์ของนักศึกษาแขนงวิชาเคมี ให้มีความโดดเด่นและมีความรู้ความสามารถทางด้านเคมีควบคู่กับการมีความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยา