หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นหลักสูตร Digital literacy
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นหลักสูตร Digital literacy

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-12 11:00:43

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นหลักสูตร Digital literacy 

     อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ พิกุลทอง อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และ นายปวิตร คงประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นหลักสูตร Digital literacy จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา