หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-12 10:53:33

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" ประจำปีการศึกษา 2567 

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนกระบวนการ “วิศวกรสังคม” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet