หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมวิพากษ์หลักสูตร Sandbox
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมวิพากษ์หลักสูตร Sandbox

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:48:23


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมประชุมหารือการวิพากษ์หลักสูตร ในโครงการอบรมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox) ณ ห้องประชุม 26109 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของตลาดงานในประเทศ