หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-11 14:13:15

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

   ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 9” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบำบัดน้ำเสีย และเทคนิคในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด” และ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ “มลพิษทางน้ำ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ” ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องศรีตรัง 1 โรงแรมตรังกรุงเทพ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ