หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > การสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-23 15:52:30


รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย คณะกรรมการในการสรรหา โดย ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งทุกท่านได้เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารงานภาควิชา พร้อมตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการฯ โดยการสรรหาในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพและบรรลุตามเป้าหมายของคณะต่อไป