หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > นักวิทยาศาสตร์ร่วมนำเสนอมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ร่วมนำเสนอมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 12:43:00

นักวิทยาศาสตร์ร่วมนำเสนอมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นางสาววรากร โฉมโสภา นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนางสาวนลินนิภา ขุนสกล นักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ประจำปี 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “ถอดบทเรียน การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SHE)  และการเสวนาหัวข้อ “ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของลูกข่ายต่อมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” โดย ผู้แทนลูกข่ายของ 6 มหาวิทยาลัยแม่ข่าย และ M-node เพชรบุรี นอกจากนี้ยังได้นำเสนอผลงานวิชาการ ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนักด้วย