หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-02 15:55:05

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้การประชุม มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 , ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ระบบ TCAS) , กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 , กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย , รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 และเรื่องเพื่อพิจารณา การจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี