หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมชมผลงานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ฯ
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมชมผลงานนิทรรศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-22 11:04:53


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาการออกแบบอาหารในรูปแบบต่างๆ การแปรรูปอาหารรูปแบบใหม่ การประยุกต์อาหารให้มีความน่าสนใจและมีคุณค่าตามสมัยนิยม ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลงานของตนเอง อีกทั้งยังให้ความรู้และไอเดียใหม่ๆกับผู้อื่น