หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-22 13:44:21


วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดและติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อทบทวนการมอบหมายตัวชี้วัด ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย